Nadeelcompensatie en het coronavirus

Blog

Schenkeveld Advocaten - lege stoelen

De overheid heeft vanwege het coronavirus vergaande maatregelen moeten nemen om de uitbraak van het virus te bestrijden. Veel ondernemers zijn genoodzaakt hun deuren te moeten sluiten of hun evenement te cancelen en lijden hierdoor enorme schade. Dit roept de vraag op of er nadeelcompensatie kan worden verkregen bij de overheid.

Wat is nadeelcompensatie?

Nadeelcompensatie is een vergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden. Het gaat dan om situaties waarin de overheidshandeling op zich niet onrechtmatig is. Bijvoorbeeld een besluit van de burgemeester tot intrekking van een (evenementen)vergunning of een noodverordening die is vastgesteld door de voorzitter van een Veiligheidsregio.

Voor ondernemers die uit eigen beweging de stekker uit hun evenement trekken of hun zaak dichtgooien is het niet mogelijk om nadeelcompensatie te ontvangen.

Vereisten nadeelcompensatie

Recht op nadeelcompensatie bestaat als voldaan is aan de volgende vereisten:

  • Er moet sprake zijn van schade die is ontstaan door de uitoefening van een overheidstaak;
  • De schade moet onevenredig zijn;
  • De schade moet niet voorzienbaar zijn geweest;
  • De schade mag niet op een andere wijze worden vergoed (bijvoorbeeld door een verzekeraar).

Het vereiste van onevenredige schade een struikelblok?

Bij corona zal met name het vereiste van onevenredige schade een struikelblok voor ondernemers kunnen zijn. De ondernemer die een verzoek om nadeelcompensatie indient, moet onevenredig zwaar zijn getroffen in vergelijking met andere ondernemers die in een vergelijkbare positie zitten. Dit zal voor bijvoorbeeld horecaondernemers een lastige opgave zijn. In hoeverre onderscheidt een horecaondernemer zich qua geleden schade van andere horecaondernemers die eveneens dicht moeten gaan?

Conclusie

Hoewel veel ondernemers zwaar worden geraakt worden door de door de overheid getroffen coronamaatregelen, biedt het leerstuk van de nadeelcompensatie waarschijnlijk geen uitweg. Er zal immers niet snel sprake zijn van een onevenredige schade.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben over nadeelcompensatie en het coronavirus, neemt u dan contact op met een van onze specialisten.