Contractuele aansprakelijkheid

Woord

Wat is contractuele aansprakelijkheid?

Heel strikt gezien is contractuele aansprakelijkheid de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de verplichtingen uit een contract. Als twee partijen een (mondelinge of schriftelijke) overeenkomst hebben gesloten, zijn beide partijen ook verplicht om de daarin gemaakte afspraken na te komen. Gebeurt dit niet, niet op tijd, niet volledig of niet goed? Dan kan er sprake zijn van contractbreuk, ook wel ‘wanprestatie’ of een ‘tekortkoming’ genoemd. Als de benadeelde partij daardoor schade lijdt, is de wanpresterende partij in beginsel aansprakelijk voor die schade.

Ingebrekestelling

Schade moet wel worden onderscheiden van de prestatie die op basis van het contract moet worden geleverd. In veel gevallen kan pas schade worden gevorderd als de prestatie niet is geleverd nadat de gebrekkig presterende partij alsnog de gelegenheid is gegeven binnen een redelijke termijn volledig na te komen. Dit wordt een ‘ingebrekestelling’ genoemd. Als de wanpresterende partij na de ingebrekestelling niet (volledig) aan zijn verplichtingen voldoet, is de wanpresterende partij in verzuim en kan de benadeelde partij de overeenkomst ontbinden en vaak schadevergoeding vorderen. In veel gevallen zal de rechter moeten beslissen of er sprake is van wanprestatie en of er een recht is op ontbinding en/of schadevergoeding en/of nakoming.

Uitzondering op contractuele aansprakelijkheid

Er is wel een uitzondering op de regel: een wanpresterende partij is vaak niet aansprakelijk voor de schade als de schade hem niet kan worden toegerekend. De wettelijke bepaling ten aanzien van toerekenbaarheid is opgenomen in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek en luidt als volgt:

‘Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.’

Hieronder vallen gevallen van overmacht. Vaak worden in contracten en algemene voorwaarden bepalingen opgenomen over contractuele aansprakelijkheid en overmachtssituaties.

Het belang van duidelijke contracten

In zaken waarin discussies spelen over wel of geen contractuele aansprakelijkheid blijkt vaak dat partijen van mening verschillen over wat er nu precies in de overeenkomst is afgesproken. Met andere woorden, de bepalingen in het contract zijn niet duidelijk. Op dat moment moet er worden gekeken naar wat de partijen bij het afsluiten van de overeenkomst hebben bedoeld.

Om dit te voorkomen is het belangrijk om bij het aangaan van een overeenkomst duidelijk af te spreken welke verplichting op welke partij komt te liggen en deze verplichtingen helder vast te leggen. Heldere algemene voorwaarden kunnen hier ook bij helpen.

Heeft u vragen over contractuele aansprakelijkheid? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten.

Zie ook:
wettelijke aansprakelijkheid
schuldaansprakelijkheid
risicoaansprakelijkheid