Arbeidsovereenkomst

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer zich in dienst van de werkgever verbindt om gedurende zekere tijd arbeid tegen loon te verrichten. Om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst, moet er sprake zijn van arbeid, loon en een gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever. Iedere overeenkomst die aan deze omschrijving voldoet, valt onder het rechtsfiguur arbeidsovereenkomst. Zelfs in de gevallen waarin partijen deze overeenkomst een andere benaming geven, zoals bijvoorbeeld overeenkomst van opdracht.

Het arbeidsrecht bevat velerlei dwingende bepalingen ter bescherming van de werknemer. Zo is de werkgever bijvoorbeeld verplicht om binnen één maand van indiensttreding een aantal gegevens schriftelijk vast te leggen, zoals onder andere de naam en woonplaats van werknemer en werkgever, de plaats(en) waar de arbeid verricht wordt, de functie, de datum van indiensttreding, de duur van het contract, de hoeveelheid arbeidsuren, de duur van de opzegtermijn en de hoogte van het salaris.

Wat nu als de arbeidsrelatie niet (duidelijk) is vastgelegd?

Als u drie maanden lang elke week, of minimaal 20 uur per maand, voor dezelfde werkgever werkt, dan mag u ervan uitgaan dat u een arbeidsovereenkomst heeft. Uw werkgever is dan verplicht tenminste het minimumloon te betalen en mag u daarnaast niet zomaar ontslaan.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Een  overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de tijd waarvoor de overeenkomst werd aangegaan. Lees meer in het blog Een arbeidsovereenkomst met een werknemer tussentijds opzeggen? Pas op!

Arbeidsovereenkomst opstellen of laten checken?

Vragen over uw arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met onze specialisten arbeidsrecht.