Wat doe ik als werkgever met een zieke werknemer?

Vraag

Ziekmelding

Als een werknemer zich ziek meldt, bent u als werkgever verplicht om hem/haar binnen een week bij de arbodienst of bedrijfsarts aan te melden. Bij kort verzuim (zoals een griepje) is dit niet nodig. Het is dus goed om uw werknemer te vragen wanneer hij/zij denkt weer aan de slag te gaan. Let op: uw werknemer mag daarbij wel spontaan vertellen wat er medisch gezien aan de hand is, maar u mag er niet naar vragen.

Heeft de werknemer recht op een Ziektewet-uitkering, bijvoorbeeld in verband met zwangerschap? Dan moet u de werknemer voor de vierde ziektedag aanmelden bij het UWV.

Loondoorbetaling bij ziekte

In het arbeidsrecht is de hoofdregel: geen arbeid, geen loon. Een van de uitzonderingen hierop is de zieke werknemer. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om gedurende maximaal 2 jaar het loon van een zieke werknemer door te betalen.

Het eerste jaar bedraagt de hoogte van dit loon minimaal 70% van het gebruikelijke loon, maar ten minste het minimumloon. In het tweede ziektejaar bedraagt het loon ook minimaal 70%, maar vervalt de minimumloongarantie. Van deze regeling kan bij cao of in de arbeidsovereenkomst zelf in het voordeel van de werknemer worden afgeweken. Zo zien we in veel cao’s dat in het eerste jaar het loon voor 100% wordt doorbetaald en pas in het tweede jaar voor 70%.

Uitzonderingen op loondoorbetalingsverplichting

U heeft niet in alle gevallen een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Zo mag u de loondoorbetaling opschorten als:

  • De werknemer zich niet op tijd bij de bedrijfsarts meldt en u dus niet kunt controleren of hij/zij daadwerkelijk ziek is.
  • De werknemer weigert aangepast werk te verrichten.
  • De werknemer weigert mee te werken aan het opstellen van een deugdelijk re-integratieplan.

Langdurig ziekteverzuim

Als de werknemer langer dan 4 weken ziek is, is er sprake van langdurig ziekteverzuim. In dat geval moet u als werkgever uiterlijk in de zesde ziekteweek een probleemanalyse laten opstellen door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts bekijkt dan welke beperkingen de werknemer heeft en wat dit betekent voor zijn/haar arbeidsmogelijkheden. De probleemanalyse en het re-integratieadvies verduidelijken wat u en de werknemer kunnen doen om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan.

Uiterlijk in de achtste ziekteweek moet u samen met de werknemer een plan van aanpak opstellen. Het probleemanalyse en re-integratieadvies van de bedrijfsarts kunt u hierbij als basis gebruiken. Vervolgens is het verstandig om minimaal iedere 6 weken het plan van aanpak te evalueren en zo nodig aan te vullen of bij te stellen.

Is de werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk? Dan moet u een ziekmelding bij het UWV maken. In de tussentijd moeten u en de werknemer blijven werken aan de re-integratie.

Als uw werknemer 1 jaar (52 weken) ziek is, moet u samen met hem/haar de eerstejaarsevaluatie opstellen. Hierin evalueert u het plan van aanpak en stelt u het waar nodig bij. In week 91 vult u de eindevaluatie in. Rond die tijd krijgt de werknemer een brief van het UWV over het aanvragen van een WIA-uitkering.

Zieke werknemer uit dienst

Heeft uw werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst en is hij/zij tegen het einde van die overeenkomst nog ziek? Dan kunt u besluiten om de arbeidsovereenkomst niet te verlengen (denkt u aan de aanzegplicht?). In dat geval moet u op de laatste dag een ziekmelding bij het UWV maken.

Beëindigen arbeidsovereenkomst zieke werknemer

Als de werknemer 2 jaar (104 weken) ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit mag, als de werknemer het eens is met het ontslag, met wederzijds goedvinden. Stemt de werknemer er niet mee in, dan kunt u het UWV toestemming vragen om de werknemer te ontslaan.

Transitievergoeding zieke werknemer

Als u de arbeidsovereenkomst beëindigt, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Om te voorkomen dat u als werkgever na 2 jaar loondoorbetalen ook nog te maken krijgt met de kosten van de transitievergoeding, kunt u met de Regeling compensatie transitievergoeding de betaalde transitievergoeding terugvragen.

Langdurig zieke werknemer ontslaan

Tijdens de eerste twee jaar ziekte mag u een werknemer in principe niet ontslaan; er geldt in die periode een wettelijk ontslagverbod. Op dit verbod bestaat echter wel een aantal uitzonderingen. Daar leest u hier meer over.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze advocaten arbeidsrecht.