Woordenboek

Verrekening

Een schuldenaar heeft de bevoegdheid tot verrekening van zijn schuld, wanneer hij van de wederpartij een prestatie te vorderen heeft die beantwoordt aan zijn schuld. Een voorbeeld. A heeft € 50,– geleend van B. B heeft de week ervoor echter € 25,– geleend van A. A kan daarom een beroep doen op verrekening, waardoor het bedrag wat A aan B verschuldigd is, nog maar € 25,– bedraagt.

Gescheiden vermogens

De bevoegdheid tot verrekening bestaat niet ten aanzien van een vordering en een schuld die in van elkaar gescheiden vermogens vallen. Heeft een schuldenaar een schuld op een BV, dan kan deze schuld aldus niet worden verrekend met een vordering op de bestuurder persoonlijk.

Verrekeningsverklaring

Wil een schuldenaar gebruikmaken van zijn bevoegdheid tot verrekening, dan dient hij een verrekeningsverklaring aan de wederpartij te richten. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.