Verrekening

Woord

Wat is verrekening?

Verrekening is de bevoegdheid de ene vordering tegen de andere weg te strepen.  Een voorbeeld. A heeft € 50,– geleend van B. B heeft de week ervoor echter € 25,– geleend van A. A kan daarom een beroep doen op verrekening, waardoor het bedrag wat A aan B verschuldigd is, nog maar € 25,– bedraagt.

Verrekeningsverklaring

Verrekening gaat niet vanzelf, één van de partijen moet er een beroep op doen. Wil een schuldenaar gebruik maken van zijn bevoegdheid tot verrekening, dan moet hij een verrekeningsverklaring aan de wederpartij te richten. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.

Vereisten

Voor een geslaagd beroep op verrekening moet aan een aantal vereisten worden voldaan:

  • De partijen moeten over en weer een vordering hebben op elkaar. Ze zijn allebei schuldeiser en schuldenaar van elkaar.
  • De schuld en de vordering moeten gelijksoortig zijn. Zoals het voorbeeld hierboven waar het in beide gevallen om een  geldvordering gaat.
  • De schuldenaar moet bevoegd zijn om zijn schuld te betalen. Een minderjarige, iemand die failliet is of iemand onder curatele heeft die bevoegdheid niet.
  • De vordering moet opeisbaar zijn. Dit is het geval als de overeengekomen betalingstermijn is verstreken.

Gescheiden vermogens

De bevoegdheid tot verrekening bestaat niet ten aanzien van een vordering en een schuld die in van elkaar gescheiden vermogens vallen. Heeft een schuldenaar een schuld op een BV, dan kan deze schuld dus niet worden verrekend met een vordering op de bestuurder persoonlijk.

Heeft u vragen over verrekening? Neem dan contact op met een van onze specalisten.