Dringende reden

Woord

Wat betekent dringende reden?

Een dringende reden is een zeer ernstige situatie die kan leiden tot ontslag van de werknemer op staande voet. Onder dringende reden wordt verstaan de aanwezigheid van zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van een werknemer dat van de werkgever niet kan worden verlangd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt.

Enkele voorbeelden:

  • Crimineel gedrag, zoals diefstal en fraude
  • Geweld
  • Ernstige onbekwaamheid voor het uit te voeren werk
  • Werkweigering
  • Schending van geheimhoudingsplicht

Bij de beoordeling of sprake is van een dergelijke dringende reden dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen. Daarbij behoren in de eerste plaats de aard en de ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt. Daarbij moet de aard van de dienstbetrekking in beschouwing genomen worden. Daarnaast moeten de persoonlijke factoren van de werknemer worden meegewogen zoals de duur van het dienstverband, de leeftijd en de gevolgen van het ontslag op staande voet.

Onverwijld ontslag geven

Ontslag op staande voet is alleen mogelijk indien de werkgever dit onverwijld doet. Dit betekent dat de werkgever de werknemer onmiddellijk moet ontslaan nadat de dringende reden heeft plaatsgevonden. De werkgever is tevens verplicht aan te geven waarom hij ontslag op staande voet geeft en hij moet de dringende reden kunnen bewijzen. Het is van belang dat de werkgever zo snel mogelijk een onderzoek start. In de meeste gevallen is het aan te bevelen de werknemer alvast te schorsen tijdens dit onderzoek.

Reactie op ontslag op staande voet

Indien de werknemer op staande voet is ontslagen is het belangrijk voor de werknemer om het ontslag aan te vechten. Wanneer de werknemer dit niet doet wordt de indruk gewekt dat het ontslag op staande voet terecht is. Het UWV Werkbedrijf beslist dan dat de werknemer verwijtbaar werkloos is wanneer de Werkloosheidswet-uitkering wordt aangevraagd. Hierdoor heeft werknemer geen recht op WW-uitkering en kan zelfs gekort worden op eventuele bijstandsuitkering.

Vragen? Neem contact op met onze specialisten arbeidsrecht.