Vakantiedag

Woord

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Een werknemer heeft recht op een vast aantal vakantiedagen per jaar. In de wet is vastgelegd dat een werknemer jaarlijks recht  heeft op minimaal viermaal de uren die hij/zij wekelijks werkt. Dus bij een dienstverband van 5 dagen (40u) per week, heeft de werknemer wettelijk recht op minimaal 20 (160u) vakantiedagen. Dit worden de wettelijke vakantiedagen genoemd.

Werknemers hebben vaak meer vakantiedagen. Dit wordt vaak vastgelegd in een van de volgende overeenkomsten:

  • De collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
  • Het contract
  • Het bedrijfsreglement

Dit worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd

Vakantiedagen en ziekte

De opbouw van de wettelijke vakantiedagen gaat gewoon door als de werknemer ziek is of met  zwangerschapsverlof is. Voor de opbouw van bovenwettelijke vakantie dagen kunnen andere afspraken zijn gemaakt. Dit is terug te vinden in de arbeidsovereenkomst of in de cao.

Mocht  de werknemer ziek worden tijdens de vakantie, dan raakt de werknemer deze vakantiedagen niet kwijt. De werknemer neemt dan contact op met de werkgever en spreken samen af dat deze vakantiedagen een andere keer worden opgenomen.

Vakantiegeld

Naast vakantiedagen hebben werknemers ook recht op vakantiegeld. De gedachte achter vakantiegeld is om de extra kosten van de vakantie te dekken. De werknemer krijgt meestal in de maand mei 8% van het bruto jaarloon. Bij werknemers die een jaar of langer in dienst zijn wordt dit berekend over de periode juni tot juni. Als een werknemer korter dan een jaar in dienst is, dan wordt het bedrag berekend na rato van het aantal gewerkte dagen.

Vakantie aanvragen en weigeren

De werknemer vraagt schriftelijk vakantie aan bij de werkgever. In deze schriftelijke aanvraag moet het volgende worden benoemd:

  • Wanneer de werknemer op vakantie gaat
  • Hoe lang de werknemer op vakantie gaat

De werkgever moet de aanvraag in principe altijd inwilligen mits er een zwaarwegend bedrijfsbelang is. Dit kan bijvoorbeeld extreme drukte zijn of veel zieke collega’s.

Als de werkgever de vakantieaanvraag wil weigeren dan heeft hij hier twee weken de tijd voor. Als deze periode is overschreden dan mag de werknemer gewoon op vakantie.