Passende arbeid

Woord

Wat is passende arbeid?

Onder passende arbeid wordt verstaan: alle arbeid waarin de werknemer bekwaam wordt geacht en krachten voor beschikt, tenzij er een aanvaardbare reden is waardoor dit niet van hem kan worden gevergd. Dit kan zijn vanwege lichamelijke, geestelijke of sociale problemen.

Het is dus de arbeid die een persoon kan verrichten op basis van zijn arbeidsverleden, opleiding, competenties en persoonlijke omstandigheden. Het kan voorkomen dat iemand zijn werk (tijdelijk) niet meer kan uitvoeren vanwege persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of andere medische omstandigheden. De werkgever dient passend werk te vinden voor de werknemer zodat deze weer werk kan verrichten.

Zoeken naar passende arbeid

Als werkgever zijnde moeten er direct maatregelen genomen worden. De werkgever moet het de medewerker mogelijk maken om passende arbeid te verrichten.  Als er geen passende arbeid is bij de werkgever dan moet er gezocht worden naar passende arbeid bij een andere werkgever.

Een werknemer is verplicht een functie aan te nemen als deze hem door de werkgever is toebedeeld. De medewerker staat in zijn recht om het hier niet mee eens te zijn als deze niet passend is. Als dit het geval is dan moet de werknemer motiveren waarom hij dit vindt. Bij de beoordeling of de weigering gegrond is, speelt het advies van de bedrijfsarts een rol.

Passende arbeid weigeren

Als de werknemer weigert het passende arbeid uit te voeren zonder een gegronde reden, dan kan hij daar een sanctie voor krijgen. Hij raakt ook het recht kwijt op loondoorbetaling. Het ongegrond weigeren van het werk kan ook leiden tot een disciplinair ontslag. Dit kan zelfs plaats vinden voordat er twee jaar van ziekte zijn verstreken.

Tijdelijke passende arbeid

Er zijn drie mogelijkheden om tijdelijk passende arbeid te verrichten. Dit doet zich meestal voor voordat de definitieve herplaatsing heeft plaatsgevonden of voor het ontslag:

  • De aanstelling wordt niet gewijzigd maar de medewerker wordt wel in een andere functie geplaatst
  • De aanstelling wordt niet gewijzigd, maar de medewerker wordt geplaatst in een andere functie als proef
  • De aanstelling wordt niet gewijzigd, maar de medewerker wordt gedetacheerd bij een andere werkgever.

Heeft u nog vragen over passende arbeid, neem dan contact op met onze specialisten op het gebied van arbeidsrecht.