Auto gestolen en de verzekering betaalt niet uit: hoe is dat mogelijk?

10/09/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 7 minuten

Het zal u maar gebeuren: uw auto wordt gestolen. Nadat u aangifte hebt gedaan blijkt dat de verzekeraar weigert de schade te vergoeden. Dan bent u dubbel de dupe. In deze blog bespreek ik wanneer een verzekeraar een uitkering kan weigeren en hoe u dat kunt voorkomen.

Gronden tot weigeren schade uitkering

Op grond van de wet bent u verplicht om een verzekering af te sluiten voor uw voertuig. In het polisblad en de polisvoorwaarden van de verzekering kunt u lezen wat uw verplichtingen zijn. De polisvoorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen, maar in deze documenten wordt in ieder geval toegelicht wanneer verzekeraars al dan niet dekking verlenen voor schade door diefstal.

In de praktijk zien wij drie belangrijke gronden waarop een uitkering wordt geweigerd:

1. Verkeerd alarmsysteem

In de polisvoorwaarden staat gespecificeerd aan welke voorwaarden het alarmsysteem van het voertuig moet voldoen. In het algemeen geldt: hoe hoger de waarde van het voertuig, hoe meer vereisten er aan het systeem worden gesteld.

Een praktijkvoorbeeld

De motor van verzekerde werd gestolen, waarop de verzekerde de verzekeraar verzocht om de schade uit te keren. De verzekeraar weigerde omdat het voertuig niet voldeed aan de beveiligingseisen. De verzekerde stelde dat hij niet op de hoogte was gesteld van deze vereisten en sprak zijn tussenpersoon aan.

Het Kifid oordeelde dat de tussenpersoon de verzekerde onvoldoende had geïnformeerd over de inhoud van de clausule en de gevolgen wanneer daaraan niet zou worden voldaan. Dit klemde des te meer, omdat bij het niet voldoen aan deze verplichting de dekking werd onthouden. Verzekerde had echter geen recht op volledige vergoeding van zijn schade. Het Kifid oordeelde namelijk dat de verzekerde zelf ook de polisvoorwaarden had moeten lezen. De verzekerde had daarom zelf ook bijgedragen aan het ontbreken van dekking onder de polis (eigen schuld). De verzekerde kreeg daarom 50% van zijn schade vergoed.

2. Onvoorzichtig handelen

In de meeste polisvoorwaarden vindt u een zogenaamde ‘voorzichtigheidsclausule’. Dit houdt in dat u als verzekerde voldoende voorzichtig moet zijn met uw voertuig. Daarbij moet u de ‘normale voorzichtigheid’ in acht nemen. Dit is natuurlijk een begrip dat vatbaar is voor discussie.

Een praktijkvoorbeeld

De verzekerde verliet met zijn auto een parkeerterrein. Na het verlaten van het geopende stalen schuifhek stopte hij en stapte hij uit om het hek te sluiten. Daarbij liet hij de motor van zijn voertuig draaien, met de sleutel in het contactslot. Vervolgens stapte een onbekend persoon in en reed met het voertuig weg. Verzekerde deed aangifte van diefstal en probeerde de schade bij de verzekeraar te verhalen. De verzekeraar weigerde echter de schade uit te keren.

Het Kifid oordeelde dat de verzekeraar de uitkering mocht weigeren omdat – kort samengevat – de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht had genomen. In de polisvoorwaarden was expliciet bepaald dat er geen sprake zou zijn van het in acht nemen van normale voorzichtigheid als de verzekerde het voertuig onbeheerd zou achterlaten en daarbij zou nalaten deze voldoende af te sluiten en/of een sleutel in het voertuig zou achterlaten. De redelijke uitleg van deze bepaling bracht volgens het Kifid mee dat de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht had genomen. De verzekerde bleef daarom met lege handen achter.

3. Fraude

Een verzekeraar kan ook dekking weigeren als zij oordelen dat sprake is van fraude. Fraude houdt onder meer in dat een verzekerde de opzet heeft gehad om de verzekeraar te misleiden. Ook hierbij een voorbeeld uit de praktijk:

Een praktijkvoorbeeld

Rondom een vennootschap en de medewerkers X & Y hadden in het verleden twee strafrechtelijke procedures gespeeld. De vennootschap wilde via een tussenpersoon een autoverzekering afsluiten. Op het aanvraagformulier voor de verzekering werd de vraag gesteld of een van de belanghebbende bij de verzekering in aanraking was geweest met politie of justitie. Deze vraag werd niet ingevuld, terwijl de overige vragen wel werden ingevuld. De verzekeraar gaf desalniettemin de opgemaakte polis van de autoverzekering af.

Vervolgens werd het verzekerde voertuig gestolen. De verzekeraar stelde zich – kort samengevat – op het standpunt dat er sprake was van fraude, aangezien de verzekerde de opzet had gehad om haar te misleiden. De verzekeraar meende dat de verzekerde opzettelijk de vraag naar het strafrechtelijk verleden niet had ingevuld, met als doel om de verzekeraar te bewegen een overeenkomst aan te gaan.

Het Hof oordeelde dat hier geen sprake was van fraude (opzettelijke misleiding). Het Hof besliste dat een enkele verzwijging daarvoor niet voldoende is. Voor opzet zijn volgens het Hof bijkomende omstandigheden nodig. De verzekeraar moest het schadebedrag daarom uitkeren.

Voorkomen is beter dan genezen

Uiteraard is het altijd beter om te voorkomen dat de verzekeraar niet uitkeert. Dit bespaart veel stress, tijd en moeite. En het voorkomt dat u wordt geconfronteerd met onverwachte en omvangrijke kosten. Graag geef ik u dan ook enkele tips om te voorkomen dat u wordt geconfronteerd met onwelkome verrassingen:

  • Lees het polisblad en de polisvoorwaarden goed door.
  • Controleer of uw voertuig is voorzien van de juiste alarminstallatie én of deze is voorzien een certificaat.
  • Sluit uw voertuig altijd zorgvuldig af, ook als u bijvoorbeeld gaat betalen bij een tankstation.
  • Zorg dat u altijd beschikt over twee sleutels van het voertuig.
  • Geef openheid van zaken aan uw verzekeraar.

Tot slot

Om te beoordelen of de verzekeraar een gegrond beroep kan doen op een clausule in de polisvoorwaarden is van belang hoe de clausule is geformuleerd. Het moet voor u als consument/verzekerde voldoende duidelijk zijn wat er van u wordt verwacht én wat de consequenties zijn als u hieraan niet voldoet. Het draait in zo’n geval om de uitleg van de polisvoorwaarde(n). In het algemeen wordt een onduidelijke verzekeringsvoorwaarde in het voordeel van de verzekerde uitgelegd.

De uitleg van de polisvoorwaarden kan juridisch een ingewikkelde zaak zijn. Onze verzekeringsrechtadvocaten hebben veel ervaring op dit gebied. Neem dus gerust contact op met een van onze advocaten voor advies.