Geheimhoudingsbeding

Woord

Wat is een geheimhoudingsbeding?

Een geheimhoudingsbeding is een bepaling in een contract waarin partijen overeengekomen zijn de inhoud van dat contract, de onderhandelingen of andere tussen hen bestaande informatie geheim te houden. Geheimhoudingsbedingen komen vooral voor in arbeidsovereenkomsten, meestal in combinatie met een boetebeding. Het is namelijk van groot belang dat de werknemer geen vertrouwelijke informatie aan derden en/of concurrenten verstrekt. Om die reden is het verstandig om uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat de werknemer zowel tijdens als na afloop van de dienstbetrekking geen bedrijfsgeheimen mag delen.

Schending geheimhoudingsbeding

Het schenden van een geheimhoudingsbeding is in beginsel niet geoorloofd en wordt in de meeste gevallen gevolgd door een boete en in het meest extreme geval zelfs door ontslag. Wanneer er precies sprake is van een schending van het geheimhoudingsbeding, ligt aan de omstandigheden van het geval. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van een schending, als een werknemer geheime documenten van zijn werk naar zijn privé-mailadres doorstuurt. Bij het doorsturen van die informatie waren immers geen derden betrokken. Bovendien is er in het geval dat de vertrouwelijke informatie wél met derden wordt gedeeld ook niet altijd sprake van een schending van het geheimhoudingsbeding. Vertrouwelijke informatie die gedeeld wordt met een advocaat of rechter in het kader van een ontslagtraject bijvoorbeeld, levert geen schending van het geheimhoudingsbeding op. Het is de werknemers soms ook toegestaan informatie te delen met anderen dan advocaten of rechters. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die bepaalde misstanden binnen zijn organisatie aan het licht wil brengen. Het is dus afhankelijk van de concrete situatie of er sprake is van een overtreding van het geheimhoudingsbeding. Een advocaat kan u hier het beste over adviseren.

Geen geheimhoudingsbeding?

Ook als er geen geheimhoudingsbeding tussen partijen is overeengekomen, geldt dat werknemers zich in beginsel dienen te onthouden van het openbaren van bedrijfsgeheimen. Het goed werknemerschap brengt bijvoorbeeld mee dat werknemers zich moeten onthouden van uitlatingen die de concurrentiepositie van de werkgever in gevaar kunnen brengen.

Zie ook: geheimhouding