Curatele/Onder curatele stelling

Woord

Indien een persoon om verschillende redenen niet meer voor zichzelf kan zorgen, kan een belangenbehartiger worden benoemd. Deze belangenbehartiger wordt benoemd door de kantonrechter en bestaat in de vorm van een curator, bewindvoerder of mentor.

Wat is curatele?

Een persoon die onder curatele is gesteld, is handelingsonbekwaam. Deze persoon kan zonder toestemming van de curator geen overeenkomsten meer aangaan die niet kunnen worden teruggedraaid. Indien iemand onder curatele is gesteld, neemt de curator beslissingen over persoonlijke en financiële zaken. De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon die onder curatele is gesteld.
Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewind register.

Wanneer curatele?

Met curatele wordt voorkomen dat anderen misbruik maken van de kwetsbare positie van een persoon. Bijvoorbeeld vanwege een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie.

Curatele aanvragen

Curatele kunt u vaak zelf aanvragen bij de rechter maar ook een partner of familielid kan een verzoek indienen.