Raad van Commissarissen (RvC)

Woord

Wat doet de raad van commissarissen?

De raad van commissarissen is een toezichthoudend orgaan van de NV, de BV en de vereniging. Een lid van de raad van commissarissen heet een commissaris. De voorzitter van de raad van commissarissen wordt vaak president-commissaris genoemd. De raad dient toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de rechtspersoon.

Bevoegdheden raad van commissarissen

Binnen een ‘gewone’ NV of BV is de raad facultatief en heeft het slechts een minimale rol. Bij de structuurvennootschap is dit anders. Daar heeft de raad verregaande bevoegdheden, die bij gewone BV’s en NV’s bij de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) liggen, zoals het benoemen, ontslaan en schorsen van bestuurders.

De raad bestaat uit minimaal drie leden. Commissarissen die niet reeds bij de akte van oprichting zijn aangewezen, worden benoemd door de algemene vergadering. De statuten kunnen de kring van benoembare personen beperken door eisen te stellen waaraan de commissarissen moeten voldoen. Bij de statuten kan worden bepaald dat een of meer commissarissen worden benoemd door anderen dan de algemene vergadering.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze advocaten Ondernemingsrecht.