Onverschuldigde betaling

Woord

Van een onverschuldigde betaling spreekt men wanneer een prestatie zonder rechtsgrond is verricht. Een voorbeeld. A sluit met B een koopovereenkomst af. A is verplicht aan B het aankoopbedrag te betalen. A vergist zich echter in het rekeningnummer van B en maakt het aankoopbedrag over aan C. Het overmaken van het aankoopbedrag aan C betreft dan een onverschuldigde betaling. Een onverschuldigde betaling kan zich daarnaast voordoen indien een rechtsgeldige overeenkomst achteraf vernietigd wordt. De rechtsgrond voor de in de overeenkomst opgenomen prestaties is als gevolg van de vernietiging dan komen te vervallen.

Vordering tot ongedaanmaking

Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, zoals in bovenstaand voorbeeld, dan heeft de betaler recht op teruggave van een gelijk bedrag. Betreft het een prestatie van een andere aard, bijvoorbeeld een dienst, dan heeft degene die de prestatie heeft verricht eveneens recht op ongedaanmaking. Omdat een dienst echter veelal niet meer ongedaan kan worden gemaakt, zal de vordering tot ongedaanmaking strekken tot het vergoeden van de waarde van de verrichtte dienst.

Verjaring

Een vordering tot ongedaanmaking van een onverschuldigde betaling verjaart na een periode van vijf jaar nadat de schuldeiser met de onverschuldigde betaling én met degene die de betaling ontvangen heeft bekend is geworden, doch in ieder geval twintig jaar nadat de onverschuldigde betaling heeft plaatsgevonden.