Indienen vordering

Onderstaand formulier kunt u gebruiken voor het indienen van een vordering per email in een lopend faillissement. De velden gekenmerkt met een * dient u verplicht in te vullen.

In welk faillissement dient u een vordering in? Naam crediteur/schuldeiser Vordering Kopie facturen Eigendomsvoorbehoud
Eigendomsvoorbehoud gemaakt*
Indien 'ja' is dan teruggave gewenst?
Indien 'ja' eigendomsvoorbehoud gemaakt in algemene voorwaarden?
Indien 'ja' zijn de algemene voorwaarden ter hand gesteld?
Algemene voorwaarden Overige documenten (**U dient aan te tonen dat de algemene voorwaarden rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst tussen u en gefailleerde. Ook dient u te kunnen aantonen dat de Algemene Voorwaarden bij het aangaan van de overeenkomst daadwerkelijk ter hand zijn gesteld. De enkele verwijzing naar de voorwaarden op een opdrachtbevestiging of factuur is daarvoor niet voldoende. De curator kan bedingen in de Algemene Voorwaarden vernietigen wanneer er niet aan de terhandstellingseis is voldaan. De curator wijst u op de mogelijkheid om kosten te berekenen bij eventuele teruggave van goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.) Bankrekeningnummer voor (eventuele) betalingen Eventuele opmerkingen

Dit formulier is beschermd met reCAPTCHA, de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van toepassing.