Huisvesting arbeidsmigranten regelgeving

Vanwege de toename van het aantal arbeidsmigranten neemt de noodzaak toe tot het bieden van geschikte huisvesting. Huisvesting van buitenlandse werknemers bij het bedrijf of elders, vindt zowel permanent als tijdelijk plaats.

Geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten

Het is vaak lastig om passende locaties te vinden. De huisvesting dient minimaal te voldoen aan de eisen die nationale en lokale wet- en regelgeving stelt. Dit zijn onder andere de eisen uit het Besluit omgevingsrecht, het Bouwbesluit, de gemeentelijke Bouwverordening of de Huisvestingsverordening, het bestemmingsplan maar ook de eisen uit het gemeentelijk of provinciaal beleid. Een aantal gemeenten heeft beleid waarin de eisen staan die worden gesteld aan de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten.

Bestemmingsplan

De locatie bepaalt of huisvesting is toegestaan. Dat dient te volgen uit het bestemmingsplan. In de meeste bestemmingsplannen ontbreekt een specifieke bestemming voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Soms is het verboden om arbeidsmigranten te huisvesten.

Dan wordt gezocht naar de mogelijkheden binnen de geldende bestemmingen, zoals ‘Wonen’ of ‘Horeca’. Ook kan via het bestemmingsplan wellicht een omgevingsvergunning worden verleend (binnenplans afwijken). Verder kan ook gebruik worden gemaakt van de afwijkingsmogelijkheden buiten het bestemmingsplan (buitenplans afwijken). Dit kan via de zogenoemde lijst met ‘kruimelgevallen’, de omgevingsvergunning voor een tijdelijke afwijking voor tien jaar, of via de omgevingsvergunning voor een afwijking voor onbepaalde tijd.

Bouwverordening

Naast het bestemmingsplan kan de gemeentelijke Bouwverordening regels stellen over het aantal personen dat op een locatie mag worden gehuisvest. Daarin kan een vergunningplicht zijn opgenomen voor brandveilig gebruik, vanaf bijvoorbeeld 4 personen.

Huisvestingsverordening

Ook bevat de Huisvestingsverordening van de gemeente regels over het beschikbaar stellen van woonruimte aan arbeidsmigranten, en kan een vergunning nodig zijn.

Provinciaal beleid

Verder kan provinciaal beleid, waaronder de provinciale Verordening, nadere eisen stellen aan bestemmingsplannen en aan locaties waarop huisvesting plaatsvindt. De regels kunnen per locatie verschillen.

Wij adviseren u graag

De experts agrarisch recht van Schenkeveld Advocaten kennen uw sector van binnenuit en begrijpen waar u vandaan komt. Al jarenlang staan we (agrarische ) ondernemers bij vanuit onze kantoren in Alkmaar, Hoorn en Amsterdam met huisvestingsvraagstukken.

Wij kunnen u voorzien van bijstand en advies in het vergunningstraject, en ook in het zoeken naar mogelijkheden om de huisvesting te realiseren en te behouden. Denk daarbij aan handhaving tegen huisvesting. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan vandaag nog contact op.

Lees ook:
Ontruiming migrantenhotel in strijd met het vertrouwensbeginsel
Mogen arbeidsmigranten gehuisvest worden als de bestemming ‘wonen’ en ‘kamergewijze bewoning’ is?
Gebruik recreatiewoningen door arbeidsmigranten