Hoe kan ik mijn werknemer ontslaan?

Vraag

Werknemers worden binnen het ontslagrecht goed beschermd. Als u dus een werknemer wilt ontslaan moet u daarvoor niet alleen een goede reden hebben, in de meeste gevallen moet u ook een ontslagdossier hebben opgebouwd.

Ontslag werknemer met wederzijds goedvinden

De regels voor het ontslaan van een werknemer zijn streng. Niet zelden wordt een ontslagaanvraag door het UWV of de kantonrechter afgewezen omdat de werkgever de regels niet heeft gevolgd of geen compleet dossier kan overleggen. Veel werkgevers geven dan ook de voorkeur aan een ontslag of beëindiging ‘met wederzijds goedvinden’. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden sluiten u en de werknemer een vaststellingsovereenkomst (VSO), waarin u onder meer afspraken opneemt over de beëindigingsdatum, verlofdagen en de hoogte van de transitievergoeding.

Afhankelijk van de situatie zijn ook werknemers vaak wel bereid tot overleg over een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit geeft ze namelijk de kans te onderhandelen over de voorwaarden en de hoogte van de transitievergoeding. Bovendien kan het ontslag dan sneller worden afgewikkeld. En als de vaststellingsovereenkomst op de juiste manier is vastgelegd, behouden zij ‘gewoon’ het recht op WW.

Als uw werknemer instemt met het ontslag en u een VSO kunt afsluiten, is het ontslag daarmee rond en heeft u geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. Let wel op: nadat de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, heeft uw werknemer op grond van de wet nog wel 14 dagen de tijd om zich te bedenken en de overeenkomst te herroepen.

Stemt uw werknemer niet in met het ontslag? Dan moet u, afhankelijk van de reden voor het ontslag (de ontslaggrond) naar het UWV of de kantonrechter.

Ontslag werknemer via het UWV

In twee situaties moet u voor het ontslag een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV:

Ontslaat u uw werknemer zonder deze ontslagvergunning? Dan is het ontslag niet geldig en kan de kantonrechter, op verzoek van de werknemer, het ontslag ongedaan maken.

Ontslagprocedure UWV

Bij een ontslagprocedure via het UWV moet u de volgende stappen doorlopen:

  1. U dient een ontslagaanvraag in bij het UWV. Het UWV beoordeelt of de ontslagaanvraag compleet is. Als er nog gegevens ontbreken, krijgt u 8 dagen de tijd om ze aan te vullen. Ook kunt u 14 dagen uitstel van de behandeling van uw aanvraag vragen om alsnog met uw werknemer te onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.
  2. Als de ontslagaanvraag compleet is en er is geen uitstel aangevraagd, stuurt het UWV een kopie van de ontslagaanvraag naar uw werknemer, die 14 dagen de tijd krijgt om schriftelijk op de ontslagaanvraag te reageren.
  3. Het UWV beslist binnen 4 weken over de ontslagaanvraag. Als het UWV akkoord is, kunt u de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de opzegtermijn opzeggen. Houdt u er wel rekening mee dat u uw werknemer een transitievergoeding moet betalen. Uw werknemer kan tegen de beslissing van het UWV in beroep gaan bij de kantonrechter.

Is het UWV niet akkoord? Dan mag u de werknemer niet ontslaan. U kunt de kantonrechter dan wel vragen om de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden. Dit moet u binnen 2 maanden doen.

Onderbouwing en dossier

Bij een ontslagaanvraag via het UWV moet u kunnen onderbouwen waarom u uw werknemer wilt ontslaan en daarbij de nodige documenten kunnen overleggen. In het geval van een ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn dit voornamelijk documenten die zien op de reorganisatie. Welke documenten dit zijn leest u in ons stappenplan voor een reorganisatie. In dit stappenplan vertellen wij u ook waar u nog meer rekening mee moet houden en geven we u een aantal praktische tips voor het ontslag van uw medewerkers.

Ook in geval van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid moet u uw ontslagaanvraag kunnen onderbouwen.

Ontslag werknemer via de kantonrechter

In alle andere gevallen kunt u terecht bij de kantonrechter:

Ontslagprocedure kantonrechter

  1. Een ontslagprocedure bij de kantonrechter start met uw verzoekschrift tot ontbinding. U kunt hiervoor de bijstand van een advocaat inschakelen, maar dit is niet verplicht. Uiteraard moet u in dit verzoekschrift toelichten en onderbouwen waarom u uw medewerker wil ontslaan. Alleen al om deze reden verdient het aanbeveling om wel een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan u een goede inschatting geven van uw kansen en risico’s en u helpen uw verzoekschrift zo goed mogelijk te onderbouwen.
  2. Vervolgens krijgt uw werknemer de mogelijkheid een schriftelijke reactie (verweerschrift) op te stellen.
  3. Daarna wordt er een zitting gepland, waarin zowel u als uw werknemer de ingenomen standpunten mondeling mogen toelichten. Tijdens deze zitting zal de rechter u in veel gevallen vragen of het mogelijk is om een schikking te treffen. Lukt dat? Dan neemt de rechter jullie afspraken op in het proces-verbaal van de zitting.
  4. Komt u er samen niet uit? Dan doet de rechter (meestal) binnen 2 weken uitspraak. Zowel u als uw werknemer kunnen tegen deze beslissing in hoger beroep bij het gerechtshof.

Let op: heeft de rechter de arbeidsovereenkomst ontbonden? Dan moet u meestal nog een transitievergoeding en/of billijke vergoeding aan uw werknemer betalen.

Ontslag werknemer op staande voet

Wilt u uw medewerker op staande voet ontslaan? Dan heeft u geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Uw medewerker kan dit ontslag wel aanvechten bij de kantonrechter.

Ontslag werknemer tijdens proeftijd & niet verlengen tijdelijk contract

Ook als u uw medewerker tijdens de proeftijd wilt ontslaan, heeft u daarvoor geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Daarbij moet u zich wel aan de regels houden die gelden voor de proeftijd.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag u in principe niet tussentijds opzeggen, behalve als er een tussentijds opzeggingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Tegen het einde van de tijdelijke overeenkomst hoeft u niet op te zeggen als u niet met de werknemer verder wilt. Wel moet u rekening houden met uw aanzeggingsplicht.

Vragen?

Hebt u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met onze specialisten arbeidsrecht. Zij beantwoorden uw vragen graag.