Erfrecht

Wat is erfrecht?

Het erfrecht regelt wat er bij overlijden van iemand gebeurt met zijn bezittingen en schulden, ook wel de erfopvolging.

Geen testament?

Is er geen testament? Dan bepaalt het erfrecht wie de erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek. Het erfrecht bepaalt onder andere dat alleen de partner en de bloedverwanten erven. De wettelijke verdeling bepaalt dat de erfenis naar de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner gaat. De kinderen krijgen hun erfdeel niet direct in handen. Ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel. Dit bedrag is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden.

Wel een testament

In een testament kan de erflater de erfgenamen zelf aanwijzen en de verdeling van zijn of haar nalatenschap zelf regelen. Een testament moet zijn vastgesteld door een notaris. De erflater is vrij in zijn keuze voor erfgenamen, maar moet wel rekening houden met zijn kinderen. De kinderen hebben namelijk altijd recht op hun zogenaamde legitieme portie. Dat is een deel van wat zij erven als er geen testament is gemaakt.

Lees hier meer over erfrecht.