Crediteur

Een crediteur is een persoon die, of een bedrijf dat een vordering heeft op een ander. Een crediteur is met andere woorden de ontvangende partij.

Een voorbeeld. Bedrijf A stuurt een factuur voor de geleverde diensten aan bedrijf B. Bedrijf B heeft de factuur op dit moment nog niet betaald. Bedrijf A is daarmee de crediteur van bedrijf B.

Schuldeisersverzuim

Er is sprake van schuldeisersverzuim indien de schuldeiser de nakoming van een verbintenis verhinderd door zijn medewerking niet te verlenen of door een ander beletsel van zijn kant (tenzij dit hem niet kan worden aangerekend).

Voor het intreden van schuldeisersverzuim is vereist dat de schuldenaar bereid en in staat is na te komen. Zolang een schuldeiser in verzuim is, kan een schuldenaar niet in verzuim komen. Blijft de schuldeiser in verzuim, dan kan de rechter op vordering van de schuldenaar bepalen dat hij van zijn verbintenis bevrijdt wordt.