Subsidieregeling verwijderen asbestdaken verruimd

05/09/16 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten

Het kabinet heeft voor het jaar 2016 EUR 5 miljoen extra budget vrijgemaakt onder de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is populair bij agrarische ondernemers, omdat er veel asbestdaken liggen op agrarische schuren en stallen. Wellicht komt u ook in aanmerking voor subsidie.

Verbod asbestdaken 2024

Asbestdaken zijn schadelijk voor de leefomgeving en de volksgezondheid. De asbestdaken verweren in de buitenlucht, waardoor asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Deze asbestvezels kunnen kanker veroorzaken. Om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken, heeft het kabinet besloten dat het aanwezig hebben van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden is. Het verbod betekent dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 hun asbestdak moeten laten verwijderen.

Doel Subsidieregeling

Met het invoeren van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken beoogt het kabinet de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019 verder aan te jagen. Uit de Toelichting bij de Subsidieregeling blijkt namelijk, dat op dit moment nog ongeveer 120 miljoen m2 asbestdaken aanwezig is in Nederland. Circa 105 miljoen m2 ligt op bedrijfsgebouwen (waarvan 75% agrarisch) en 15 miljoen m2 op woningen. Per jaar wordt nu ongeveer 4 miljoen m2 asbestdaken verwijderd. Met dit tempo zou het verwijderen van de asbestdaken duren tot 2044.

Onder de Subsidieregeling is tot 2020 EUR 75 miljoen beschikbaar, dat in delen beschikbaar wordt gesteld. Voor 2016 was het budget EUR 10 miljoen. Omdat de Subsidieregeling dit jaar veelvuldig wordt gebruikt, is het budget voor 2016 verhoogd naar EUR 15 miljoen.

Voor wie bedoeld?

De Subsidieregeling richt zich op degene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt. Dit zal meestal de eigenaar van het asbestdak zijn. Zowel particulieren als (agrarische) ondernemers kunnen subsidie aanvragen. De subsidie wordt op aanvraag, uiterlijk zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak, verstrekt aan degene voor wiens rekening het asbestdak is verwijderd.

Ook gemeenten en provincies kunnen, alleen wanneer zij optreden als eigenaar van gebouwen met asbestdaken, in aanmerking komen voor subsidie. Wanneer een decentrale overheid een asbestsanering uitvoert op grond van een wettelijke taak, is subsidieverlening uitgesloten.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt EUR 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van EUR 25.000,- per adres. Alleen daken groter dan 35 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Het is mogelijk een asbestdak in fases te laten verwijderen. Ook deelverwijderingen van minder dan 35 m2 zijn mogelijk, zolang de totale hoeveelheid asbestdak op het adres meer dan 35 m2 beslaat.

Hoe subsidie aanvragen?

Degene die de kosten voor de verwijdering van het asbestdak heeft gemaakt, kan de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), door gebruikmaking van een digitaal formulier beschikbaar via www.rvo.nl.

De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan met de factuur voor het verwijderen van het asbestdak. Op deze factuur dienen in ieder geval te zijn vermeld, de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd en het aantal verwijderde m2 asbestdak.

Afwijzingsgronden

De subsidieaanvraag wordt afgewezen, indien:

  1. het asbest dak niet is verwijderd;
  2. het asbestdak kleiner is dan of gelijk aan 35 m2;
  3. de verwijdering niet is uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf;
  4. de verwijdering van het asbestdak heeft plaats gevonden voor 1 januari 2016;
  5. in de aanvraag wordt verzocht om uitbetaling op een rekening die niet van de aanvrager is;
  6. de melding van de verwijdering niet is ingevoerd in het landelijk asbestvolgsysteem.

Looptijd subsidieregeling

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is opengesteld vanaf 4 januari 2016 om 9:00 uur. Een subsidieaanvraag wordt uiterlijk op 31 december 2019 voor 17:00 uur in behandeling genomen. De Subsidieregeling vervalt per 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op voor die datum aangevraagde subsidies.

Wilt u op de hoogte blijven van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken of heeft u hierover vragen, neem dan contact op met één van onze specialisten. Wij helpen u uiteraard ook graag bij een aanvraag.