Ziekte en doorbetaling van loon

Loondoorbetaling bij ziekte

Hoofdregel in het arbeidsrecht is dat een werknemer geen loon krijgt als hij niet werkt.  Eén van de uitzonderingen is dat een werknemer ook loon krijgt wanneer hij of zij ziek is. Op basis van de wet bedraagt de hoogte van het loon tijdens ziekte 70% van het loon met een bodem gedurende de eerste 52 weken van het voor de werknemer geldende minimumloon. Van deze wettelijke regeling kan in positieve zin worden afgeweken bij CAO of in de arbeidsovereenkomst zelf. Veelal ziet men in individuele arbeidsovereenkomsten en CAO’s dat het eerste jaar 100% van het loon wordt betaald en pas in het tweede jaar 70%.

Uitzonderingen

Een werknemer heeft niet in alle gevallen recht op loon bij ziekte. Zo kan de loonbetaling worden opgeschort indien:

  • een werknemer zich niet tijdig bij de bedrijfsarts meldt en de werkgever dus niet kan controleren of daadwerkelijk sprake is van ziekte.
  • hij of zij weigert aangepast werk te verrichten.
  • een werknemer weigert om mee te werken aan het opstellen van een deugdelijk re-integratieplan.

Hebt u vragen? Neem dan vandaag nog contact op met een van onze advocaten arbeidsrecht.