Blogs

Uw advocaat maakte een beroepsfout, u lijdt schade. Wat nu?

12/06/19 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 6 minuten

Voor u als cliënt is het vaak lastig te beoordelen hoe deskundig een advocaat nu eigenlijk is. Hoewel de kwaliteitseisen voor de beroepsgroep streng zijn komt het toch regelmatig voor: een advocaat die een fout maakt, onzorgvuldig is of toch onvoldoende kennis heeft van een specialisme. Schenkeveld Advocaten vertelt u graag wat u kunt doen als u daardoor schade lijdt.

De beroepsaansprakelijkheid van advocaten

Als u een advocaat inschakelt doet u dat op basis van een overeenkomst van opdracht. U bent de opdrachtgever, de advocaat is de opdrachtnemer. Op grond van artikel 7:401 van het Burgerlijk Wetboek moet een opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ‘de zorg van een goed opdrachtnemer’ in acht nemen. Uw advocaat heeft, met andere woorden, een zorgplicht.

Wat deze zorgplicht precies inhoudt is in de wet niet verder uitgewerkt. In de rechtspraak gaat men ervan uit dat een opdrachtnemer zich aan zijn zorgplicht heeft gehouden als hij de opdracht heeft vervuld zoals een redelijk handelende en redelijk bekwame vakgenoot met dezelfde kennis en ervaring in dezelfde situatie zou hebben gedaan. Of dat het geval is hangt in de praktijk vrijwel altijd af van de omstandigheden van het geval. Rechters hebben daarbij voor verschillende beroepsgroepen normen ontwikkeld.

Zo brengt de zorgplicht van een advocaat bijvoorbeeld mee dat hij zijn cliënt niet mag blootstellen aan voorzienbare en vermijdbare risico’s. Als een advocaat zijn cliënt adviseert over een bepaalde kwestie moet hij zijn cliënt in staat stellen goed geïnformeerd te beslissen.

Kan worden vastgesteld dat een advocaat in strijd heeft gehandeld met zijn zorgplicht? Dan moet hij de schade vergoeden die de cliënt daardoor lijdt. Advocaten hebben hiervoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Overigens komt niet alle schade automatisch voor vergoeding in aanmerking: het uitgangspunt is dat de advocaat de cliënt zodanig compenseert dat hij in dezelfde financiële positie komt als wanneer hij door een behoorlijk behandelend vakgenoot zou zijn geadviseerd, en op basis daarvan zou hebben gehandeld. Bovendien kijken rechters in een zaak ook altijd hoe deskundig de cliënt zelf was en hoeverre hij zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade.

Een voorbeeld uit de praktijk: advocaat aansprakelijk voor schade

Uiteraard betekent niet iedere verloren rechtszaak dat een advocaat een fout heeft gemaakt. Soms hebben rechters een andere mening over een juridisch vraagstuk of komt het bewijs gewoonweg niet rond. Soms maakt een advocaat echter wel een fout. Als hij een termijn mist bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als hij te laat is met het instellen van hoger beroep of het inbrengen van stukken. Of als hij zijn cliënt onzorgvuldig, onvolledig of onjuist adviseert.

Dat laatste was het geval in een zaak die begin dit jaar speelde voor de rechtbank in Rotterdam. In die zaak was er beslag gelegd op de woning van een cliënt, in verband met een onbetaalde vordering van bijna € 44.000. De cliënt had de woning echter net verkocht en om ervoor te zorgen dat de woning op tijd kon worden geleverd, was de wederpartij bereid het beslag op te heffen als het openstaande bedrag zou worden gestort op de derdengeldenrekening van de advocaat van de wederpartij. De cliënt ging hier op het laatste moment en op advies van zijn advocaat toe over. De advocaat liet echter na om juridische maatregelen te treffen waardoor doorbetaling aan de wederpartij zou worden voorkomen.

De advocaat van de wederpartij maakte het bedrag dus na enige tijd over aan zijn cliënt. Ruim een jaar later veroordeelde de rechter de wederpartij echter tot terugbetaling van het geldbedrag. Dit gebeurde niet en kort daarna ging het bedrijf failliet. De cliënt kon fluiten naar zijn geld. Hierop stelde hij zijn advocaat in een civiele procedure aansprakelijk voor de schade.

De rechtbank Rotterdam oordeelde dat de advocaat inderdaad aansprakelijk was: hij had niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en bekwaam advocaat verwacht mocht worden. De rechtbank verweet de advocaat dat hij in deze zaak, mede gelet op het korte tijdsbestek waarin een en ander plaatsvond, zijn cliënt teveel aan zijn lot had overgelaten en eerder de regie had moeten nemen. Nu had hij het er op aan laten komen, waardoor de cliënt op de dag van de levering onder tijdsdruk het geldbedrag overmaakte. En omdat de advocaat had nagelaten juridische maatregelen te treffen stelde hij zijn cliënt aan het onnodige risico bloot dat hij het geldbedrag later niet meer terug kon halen. Een risico dat zich later verwezenlijkte. Als gevolg hiervan moest de advocaat het geldbedrag van bijna € 44.000 plus rente aan zijn cliënt vergoeden.

Uw advocaat aansprakelijk stellen

Heeft uw advocaat een termijn gemist of een andere beroepsfout gemaakt? Of bent u verkeerd geadviseerd en heeft de advocaat dus in strijd gehandeld met zijn zorgplicht? En hebt u daardoor schade geleden? Dan kunt u uw advocaat aansprakelijk stellen voor deze schade. Dat doet u in een civiele procedure.

U kunt ook een klachtenprocedure starten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). U moet daarvoor een schriftelijke klacht indienen bij de deken van het arrondissement waarin het kantoor van uw advocaat is gevestigd. U kunt in deze procedure ook een schadevergoeding vorderen.

Bent u consument? Dan kunt u ook terecht bij de Geschillencommissie Advocatuur, maar alleen als het advocatenkantoor dat uw zaak behandelde daarbij is aangesloten. U kunt bij de Geschillencommissie schadevergoeding tot een bedrag van € 10.000,- vorderen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of wilt u zelf een advocaat aansprakelijk stellen? Neemt u dan gerust contact op met onze advocaten beroepsaansprakelijkheid.

Plaats zelf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar alle blogs